Nghị quyết & Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập  Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

 

                  Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập  Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ

 

                     Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐIỀU LỆ

Xem sản phẩm
Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0