Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Sáng ngày 28/12/2021, Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội long trọng tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021; Địa điểm họp của Chủ tọa tại Nhà máy Xe đạp Thống Nhất có địa chỉ tại: Lô A2CN3 cụm công nghiệp vừa và nhỏ quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Do tình hình dịch bệnh Covid 19 hiện vẫn đang có những diễn biến vô cùng phức tạp. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho quý cổ đông, Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 theo hình thức trực tuyến.

Tham dự và điều hành Đại hội có ông Vũ Ngọc Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng sự tham dự trực tuyến của các cổ đông.

Đại hội nhất trí bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành đại hội bao gồm:

 1. Ông Vũ Ngọc Tú, Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn
 2.  Ông Nguyễn Hữu Sơn, Thành viên HĐQT – Thành viên
 3. Ông Đinh Vũ Minh Việt, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – Thành viên

Tại Đại hội, Ông Vũ Ngọc Tú – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

Ông Đinh Vũ Minh Việt – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thay mặt Ban Điều hành trình bày báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 và Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt – Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát lên trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Ông Trần Thành Trung – Kế toán trưởng trình bày tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021; Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026.

Bà Nguyễn Hồng Thủy trình bày Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ; Tóm tắt Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026; Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Trưởng Ban Kiểm phiếu kiêm ban bầu cử đã công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình nói trên.

Đại hội đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

Phiếu biểu quyết số 1: Biểu quyết thông qua Chương trình đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội; danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch và danh sách nhân sự Ban giúp việc

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội; danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch và danh sách nhân sự Ban giúp việc.

Phiếu biểu quyết số 2: Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, các vấn đề từ nội dung 1 đến nội dung 8 đã nêu tại đại hội sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tán thành.

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn bộ 8 nội dung đã nêu tại Đại hội (gồm 3 báo cáo và 5 tờ trình)

Phiếu biểu quyết số 3: Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử, danh sách nhân sự ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử, danh sách nhân sự ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, các thành viên sau đã trúng cử thành viên HĐQT, BKS:

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

 1. Ông Trịnh Nguyên Khánh
 2. Ông Vũ Hà Nam
 3. Ông Phạm Văn Minh
 4. Ông Vũ Ngọc Tú
 5. Ông Đinh Vũ Minh Việt

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

 1. Bà Nguyễn Thị Nguyệt
 2. Ông Hoàng Trung Phong
 3. Ông Chu Văn Vượng

Phiếu biểu quyết số 4: Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua “Biên bản” và “Nghị quyết” Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Phiên họp kết thúc vào hồi 11h45 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành biên bản và được Đại hội nhất trí thông qua.

Xem sản phẩm
Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0