Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Sáng ngày 26/6/2020, Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Nhà máy Xe đạp Thống Nhất, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đây là Đại hội lần thứ 3 kể từ khi Công ty TNHH Nhà nước MTV Thống Nhất hoàn thành quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp.

Tới dự Đại hội, có sự hiện diện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông và người đại diện cổ đông được ủy quyền tham gia Đại hội.

Đại hội nhất trí bầu ra Đoàn Chủ Tịch chủ trì đại hội bao gồm:

  •  Ông Vũ Ngọc Tú, Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa
  •  Ông Nguyễn Hữu Sơn, Thành viên Hội đồng quản trị – Thành viên
  •  Ông Đinh Vũ Minh Việt, Phó Tổng Giám đốc – Thành viên

Đoàn Chủ Tịch chủ trì đại hội

 

Tại Đại hội, Ông Vũ Ngọc Tú – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; Tờ trình v/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT; Tờ trình v/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS và các tài liệu liên quan khác. Ông Đinh Vũ Minh Việt – Phó Tổng Giám đốc thay mặt Ban Điều hành trình bày báo cáo hoạt động của Ban Điều hành năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Tiếp theo, ông Vũ Ngọc Tú tiếp tục chủ trì lấy phiếu biểu quyết cổ đông ở các mục:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Nội dung 4: Thông qua tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2018, 2019 đã được kiểm toán

Nội dung 5: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Nội dung 6: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT

Nội dung 7: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS

Căn cứ vào điều 33 của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, các vấn đề từ nội dung 1 đến nội dung 7 đã nêu ở trên sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tán thành. Như vậy đại hội đã nhất trí thông qua toàn bộ 7 nội dung đã nêu ở trên.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Biên bản Đại hội” với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Nghị quyết Đại hội” với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.                             

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

  1. Ông Đinh Vũ Minh Việt

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

  1. Bà Nguyễn Thị Nguyệt
  2. Ông Hoàng Trung Phong
  3. Ông Chu Văn Vượng

Phiên họp kết thúc vào hồi 11h00 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành biên bản và được Đại hội nhất trí thông qua.

 

Danh sách đại lý xe đạp Thống Nhất trên toàn quốc

Miền bắc

Hà Nội

Bắc Giang

Bắc Ninh

Cao Bằng

Bắc Kạn

Điện Biên

Hải Phòng

Hà Giang

Hà Nam

Hải Dương

Hòa Bình

Hưng Yên

Lạng Sơn

Lai Châu

Lào Cai

Nam Định

Ninh Bình

Phú Thọ

Quảng Ninh

Sơn La

Thái Bình

Thái Nguyên

Tuyên Quang

Vĩnh Phúc

Yên Bái

Miền Trung

Thanh Hóa

Nghệ An

Hà Tĩnh

Quảng Bình

Quảng Nam

Bình Định

Đà Nẵng

Quảng Trị

Miền Nam

TP Hồ Chí Minh

Bình Dương

  • Số 1 Đại lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, Thị xã Thuận An, Bình Dương
    (0274) 6259 111

Cà Mau