Nghị quyết & Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

 

Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

 

           

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI

 

 

  • Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
  • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội;
  • Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội số 05/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 05/2020/BBH-ĐHĐCĐ

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

 

           

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 

Danh sách đại lý xe đạp Thống Nhất trên toàn quốc

Miền bắc

Hà Nội

Bắc Giang

Bắc Ninh

Cao Bằng

Bắc Kạn

Điện Biên

Hải Phòng

Hà Giang

Hà Nam

Hải Dương

Hòa Bình

Hưng Yên

Lạng Sơn

Lai Châu

Lào Cai

Nam Định

Ninh Bình

Phú Thọ

Quảng Ninh

Sơn La

Thái Bình

Thái Nguyên

Tuyên Quang

Vĩnh Phúc

Yên Bái

Miền Trung

Thanh Hóa

Nghệ An

Hà Tĩnh

Quảng Bình

Quảng Nam

Bình Định

Đà Nẵng

Quảng Trị

Miền Nam

TP Hồ Chí Minh

Bình Dương

  • Số 1 Đại lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, Thị xã Thuận An, Bình Dương
    (0274) 6259 111

Cà Mau