Nghị quyết & Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

 

Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

 

           

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI

 

 

  • Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
  • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội;
  • Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội số 05/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 05/2020/BBH-ĐHĐCĐ

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

 

           

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 

Xem sản phẩm
Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0