Thông báo về việc Chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

 CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Số:   01/TB-TN                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                 Hà nội, ngày 20  tháng 7  năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

          

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội

 

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
  • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội như sau:

  • Tên chứng khoán:                              Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội
  • Loại chứng khoán:                             Cổ phiếu phổ thông
  • Mệnh giá:                                           1000 đồng/cổ phiếu
  • Mục đích chốt danh sách cổ đông:    Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
  • Ngày chốt danh sách cổ đông:          12/08/2018
  • Ngày tổ chức đại hội:                         28/08/2018

Thư mời và chương trình họp sẽ được gửi cho cổ đông ít nhất 10 ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/08/2018.

Các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội được đăng tải đầy đủ tại webstiewww.thongnhat.com.vn

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:                                                                        CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

_ Như trên

_ Lưu VT (Đã ký)

 

                                                              Vũ Ngọc Tú

 

Xem sản phẩm
Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0