Thư mời & tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội năm 2021

CÔNG TY CP THỐNG NHẤT HÀ NỘI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

Số:       /GM-TN-HĐQT Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021

GIẤY MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội

Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100424 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 27/02/2017, thay đổi lần 5 ngày 14/12/2018. Trụ sở chính tại số 10B phố Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với nội dung chi tiết như sau:

  1. Thời gian: 09h00’ ngày 28 tháng 12 năm 2021 (Thứ 3)
  2. Hình thức tổ chức và địa điểm dự họp của Chủ tọa:

Để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho quý cổ đông trong tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp, Công ty cổ phần Thống Nhất Hà Nội tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 theo hình thức trực tuyến; Địa điểm dự họp của Chủ tọa: Phòng họp tầng 2 – Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội; Đ/c: Lô A2CN3 cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

  1. Cách thức tham dự trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:

Quý Cổ đông vui lòng truy cập Website: dhdcd.thongnhat.com.vn để tham dự Đại hội và biểu quyết từ xa theo hình thức bỏ phiếu điện tử từ 09h00 ngày 28/12/2021, sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu như trong Giấy mời họp đã gửi tới từng Quý Cổ đông (có hướng dẫn được gửi cùng Giấy mời và được đăng trên Website www.thongnhat.com.vn kèm các tài liệu có liên quan).

Lưu ý:

  • Quý C đông có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập (số đăng ký sở hữu), mật khẩu (mã xác minh) và các yếu t định danh khác do Công ty cung cấp đ đảm bo rằng ch có C đông mới có quyền s dụng Tài khon đăng nhập.
  • Để thuận tiện cho cổ đông đăng nhập tài khoản, vào 15h00 ngày 24/12/2021 (Thứ 6) công ty sẽ test kỹ thuật hệ thống thiết bị vì vậy cổ đông đã đăng ký tham dự/được ủy quyền tham dự có thể đăng nhập thử tài khoản theo thông tin Tài khoản đăng nhập đã gửi trong Giấy mời (Trường hợp cần hỗ trợ vui lòng liên hệ Mr Sơn: 0943663968 hoặc Miss Linh: 0354304954).
  1. Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/11/2021 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.
  2. Nội dung chính của Đại hội: Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và các báo cáo, tờ trình, nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
  3. Các tài liệu liên quan đến đại hội: Được đăng trên Website của Công ty tại địa chỉ: thongnhat.com.vn (mục Tin tức      Quan hệ cổ đông) từ ngày 06/12/2021.
  4. Đăng ký tham dự:

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội qua điện thoại, zalo, email hoặc gửi trực tiếp trước 17h00 ngày 22/12/2021 (thứ 4) về địa chỉ: Phòng Nhân sự – Nhà máy sản xuất – Lô A2CN3 cụm công nghiệp vừa và nhỏ quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (ông Chu Văn Vượng) theo số điện thoại: 024 – 38.572.699/ 0982.718.515; Email: vuong.chu@thongnhat.com.vn.

Sự tham gia của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

–       Như trên;

–       HĐQT, BKS;

–       Lưu P.NS.

                  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                  

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Vũ Ngọc Tú

Quý cổ đông vui lòng tham khảo và tải về các tài liệu liên quan Tại đây

Xem sản phẩm
Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0