Trà Vinh

Điện Máy Xanh 21 Điện Biên Phủ

Số 21, Điện Biên Phủ, khóm 4, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
18001061