Hậu Giang

Điện Máy Xanh Đường 3/2

Số 17, đường 3/2, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
18001061

Điện Máy Xanh Hùng Vương

Số 2041 Hùng Vương, khu vực 3, phường Ngã Bảy, thị Xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
18001061