Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Sáng ngày 15/09/2022, Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội long trọng tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022; Địa điểm họp tại Nhà máy Xe đạp Thống Nhất có địa chỉ tại: Lô A2CN3 cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Tham dự và điều hành Đại hội có ông Vũ Ngọc Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng sự tham dự của các cổ đông.

Đại hội nhất trí bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành đại hội bao gồm:

Ông Vũ Ngọc Tú – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

Ông Đinh Vũ Minh Việt – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên

Ông Trần Thành Trung – Kế toán trưởng – Thành viên

img 20220915 092209

Tại đại hội, Ông Vũ Ngọc Tú – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 và Tờ trình về việc: Bán toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần VIHA Thống Nhất (có tài liệu chi tiết kèm theo);

Ông Đinh Vũ Minh Việt – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Điều hành trình bày báo cáo hoạt động của Ban Điều hành năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và Tờ trình về việc: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS (có tài liệu chi tiết kèm theo).

Ông Chu Văn Vượng thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (có tài liệu chi tiết kèm theo);

Ông Trần Thành Trung – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc: Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2021; Tờ trình về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (có tài liệu chi tiết kèm theo).

Thảo luận, đóng góp ý kiến của các cổ đông tại Đại hội

Đối với Tờ trình về việc bán toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần VIHA Thống Nhất, ông Đinh Vũ Minh Việt và ông Trần Thành Trung – Người đại diện phần vốn Nhà nước của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội có ý kiến đề xuất đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thống Nhất Hà Nội xem xét thay đổi phương thức thoái vốn trong tờ trình như sau:

Thống nhất chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội theo phương thức bán đấu giá công khai thông qua sở giao dịch chứng khoán hoặc tổ chức tài chính trung gian, với giá khởi điểm không thấp hơn giá dự kiến bán thỏa thuận do HĐQT Công ty đề xuất tại tờ trình thoái vốn;

Giao HĐQT Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội xem xét quyết định hoặc ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội lựa chọn tổ chức có chức năng thực hiện xác định giá khởi điểm và tổ chức bán đấu giá công khai theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả.

Về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần VIHA Thống Nhất, ông Vũ Ngọc Tú – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội có ý kiến trả lời như sau:

Như đã báo cáo trong tờ trình, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Viha Thống Nhất không liên quan đến ngành nghề hoạt động của Công ty CP Thống Nhất Hà Nội. Công ty này có vốn 58 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà nội nắm giữ 26,1 tỷ đồng tương đương 45% vốn điều lệ. Hiện tại, Công ty CP Viha Thống Nhất đã lỗ âm vào vốn chủ sở hữu 13,65 tỷ đồng, mất hợp đồng với đối tác duy nhất là Công ty IKEA, dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến tính hoạt động liên tục của Công ty này. Do đó, nếu không nhanh chóng thoái vốn tại Công ty này sẽ ảnh hưởng đến giá trị khoản đầu tư của Công ty CP Thống Nhất Hà Nội, qua đó gián tiếp gây ảnh hưởng đến quyền lợi của Cổ đông công ty CP Thống Nhất Hà Nội.

Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội là Công ty cổ phần, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, ngoài phần vốn Nhà nước còn có vốn của các cổ đông tư nhân khác. Công ty CP Thống Nhất Hà Nội là chủ sở hữu hợp pháp của số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty CP Viha Thống Nhất, vì vậy việc định đoạt tối cao với số cổ phần của Công ty CP Viha Thống Nhất thuộc về quyền năng của chủ sở hữu (bao gồm tất cả các cổ đông) thông qua các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Bên cạnh đó, Công ty CP Viha Thống Nhất chưa phải công ty đại chúng và chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán, nên công ty không thể giao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch. Phương thức thoái vốn tại Công ty CP Viha Thống Nhất theo phương thức chuyển nhượng cổ phần theo thỏa thuận là phù hợp, và phương thức này không trái với các quy định tại luật doanh nghiệp.

Vì vậy, Tôi đề nghị không thay đổi Tờ trình của HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty VIha cũng như không thay đổi phương thức thoái vốn trong Tờ trình.

Ngoài ra, có một số câu hỏi của các cổ đông khác được thảo luận trực tiếp tại đại hội hoặc sẽ được công ty trả lời bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

img 20220915 090731

Đại hội đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Nội dung 4: Thông qua tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Nội dung 5: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Nội dung 6: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

  1.                 Bà Nguyễn Hồng Thủy
  2.                 Ông Nguyễn Hồ Ngọc

img 20220915 113844

Nội dung 7: Thông qua tờ trình về việc bán toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần VIHA Thống Nhất

Căn cứ vào Điều 148 luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 35 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, các vấn đề từ nội dung 1 đến nội dung 7 đã nêu ở trên sẽ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự đại hội tán thành. Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua toàn bộ 7 nội dung đã nêu ở trên.

      Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua “Biên bản Đại hội” với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

      Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Nghị quyết Đại hội” với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày. Các nội dung trong Đại hội được lập thành biên bản và được Đại hội nhất trí thông qua.

Xem sản phẩm
Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0