Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 

CÔNG TY CP THỐNG NHẤT HÀ NỘI

Số: 01/2020/TB/HĐQT-TN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội.

 

Hội đồng quản trị công ty trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày chốt danh sách cổ đông: 30/05/2020

Ngày tổ chức đại hội: 26/06/2020

Thư mời và Chương trình họp sẽ được gửi cho cổ đông ít nhất 10 ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/05/2020.

Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội được đăng tải đầy đủ tại Website: www.thongnhat.com.vn.

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

Như trên;

HĐQT, BKS;

Lưu P.NS.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

 

Vũ Ngọc Tú

 

 

 

Xem sản phẩm
Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0